Wijziging in het arbeidsrecht per 1 augustus

door | 9-08-2022

 

wat verandert er voor jou als werkgever?

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Deze wet heeft als doel de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren en het arbeidspatroon transparanter en beter voorspelbaar te maken. Ook hebben werkende ouders vanaf 2 augustus recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

eu-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Zowel de Eerste als de Tweede kamer hebben ingestemd met het voorstel voor de wetswijziging die vanaf 1 augustus in werking treedt. De EU-richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen, maar ook te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De vier belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Uitbreiding van de informatieplicht
  2. Kosteloos aanbieden van verplichte scholing
  3. Verbod op nevenwerkzaamheden
  4. 9 weken betaald ouderschapsverlof

uitbreiding van de informatieplicht en voorspelbare werktijden

Per 1 augustus kun je je medewerkers met onvoorspelbare werktijden alleen verplichten om te werken op van tevoren vastgestelde referentiedagen- en uren. Deze dagen kunnen worden vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Een werknemer mag bovendien vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Let op: de werknemer moet hiervoor een half jaar (26 weken) in dienst zijn. Dit verzoek mag maximaal één keer per jaar worden ingediend.

De werkgevers moeten vanaf 1 augustus, schriftelijk en uiterlijk binnen een week c.q. een maand na aanvang van het dienstverband, aan hun werknemers aanvullende informatie verstrekken over:

– De werk- en rusttijden
– De vakantie- en verlofregeling
– Het opleidingsbeleid
– De duur en voorwaarde van de proeftijd
– De procedure bij ontslag (inclusief opzegtermijn)
– De plaats waar de werknemer arbeid verricht (indien er geen vaste werkplek is)

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon ben je als werkgever verplicht de volgende informatie te geven:
– Het aantal gewaarborgde uren en het loon voor het werk dat bovenop de gewaarborgde uren komt
– Wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Kosteloos aanbieden van verplichte scholing

Het kan zijn dat je werknemer door de wet of voor de CAO uit jouw branche een bepaalde opleiding verplicht moet volgen. Als werkgever ben je vanaf 1 augustus verplicht om die opleiding te betalen en als werknemer moet je de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Onder verplichte opleidingen vallen:
– Opleidingen die vanuit de cao verplicht zijn
– Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Een werkgever kan een werknemer niet meer verbieden om buiten de arbeidsovereenkomst voor anderen te werken. Als werkgever mag je alleen een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken als hiervoor een gegronde reden is. Een reden hiervan is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Het nevenwerkzaamhedenbeding kun je mondeling of schriftelijk overeenkomen. Een werkgever kan achteraf, bijvoorbeeld wanneer hij het verbod wil handhaven, mondeling of schriftelijk een objectieve reden geven.

Een nevenwerkzaamhedenbeding in een bestaande overeenkomst, waarin geen objectieve reden staat, blijft geldig. Doe je als werkgever na 1 augustus 2022 een beroep op het beding, dan moet je wel een objectieve reden aan je werknemer kunnen geven. Als je geen goede reden hebt om het beding in stand te houden, is het beding niet meer geldig. Je werknemer kan dan nevenwerkzaamheden verrichten zonder dat dit in strijd is met het beding.

Conclusie

Heb je een goede reden, waardoor het gerechtvaardigd is om het verbod te handhaven? Dan blijft het beding geldig. Wanneer je geen geldige reden hebt, kan je een werknemer niet langer aan het verbod houden. Leg bij nieuwe werknemers de nieuwe regels vast in de arbeidsovereenkomst.

 

9 weken betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.

Ouders krijgen gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

 

vragen over de wetwijziging?

Heb jij vragen over de wetwijziging van het arbeidsrecht? Of weet jij niet welke regeling je moet aanhouden tijdens een bepaalde situatie? Flexmakers staat jou graag te woord om je vragen te beantwoorden of samen te kijken naar het maken van de juiste keuze. Neem gerust contact met ons op via 0573-256380 en vraag naar Frank of Mayke.

Mayke Kettelerij

Ik zet graag mensen in beweging met mijn blogs

0573 – 256 380
mayke@flexmakers.nl